VISION & MISSION

Vision & Mission

Vision

Sekolah Menengah Kebangsaan St. Francis, Melaka melahirkan:-

 • rakyat yang berilmu
 • bertanggungjawab
 • berdisiplin
 • bersopan-santun
 • menyayangi alam sekitar
 • percaya kepada Tuhan

Apabila seseorang pelajar meninggalkan sekolah dia harus:-

 • celik komputer
 • berminat membaca
 • berketrampilan berfikir.


Mission

Misi Sekolah Menengah Kebangsaan St. Francis, Melaka, adalah memberi pendidikan berkualiti kepada setipa warga sekolah tanpa mengira latar belakang ekonomi, budaya, agama dan keturunan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN).

Komitmen sekolah ialah melahirkan warganegara yang:

 • berilmu
 • berdisiplin
 • bersopan-santun
 • berbudi bahasa
 • mempunyai kemahiran komputer
 • berminat membaca
 • percaya kepada Tuhan
 • menerapkan nilai-nilai keagamaan

Misi ini dapat dicapai melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.